Alvorens je een bestelling kan plaatsen via onze webshop vragen we datje akkoord gaat met onze 'algemene voorwaarden'.  Zo kunnen op voorhand duidelijke en goede afspraken gemaakt worden. Vragen hierover? Neem schriftelijk of per e-mail contact op met ons:

Felix Fortuna, Normandiestraat 18, 8560 Wevelgem
info@felixfortuna.beALGEMENE VOORWAARDEN en PRIVACY VERKLARING 

Deze voorwaarden voor verkoop op afstand gelden van Felix Fortuna.

De ondernemer behoudt zich het recht haar Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.


 1. Definities
 2. Identiteit
 3. Toepasselijkheid
 4. Het aanbod
 5. De overeenkomst
 6. Herroepingsrecht (ook ‘retourneren’ genoemd)
 7. Annulering van de bestelling
 8. Levering en uitvoering
 9. Schade
 10. De prijs
 11. Verzendkosten
 12. Betaling
 13. Eigendomsvoorbehoud
 14. Afbeeldingen en specificaties
 15. Garantie
 16. Klachten
 17. Geschillen
 18. Aanvullende of afwijkende bepalingen
 19. Gegevensbeheer

 

1. Definities

* Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer

* Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;


2. Identiteit

De juridische naam is Kelly Vandewiele (Felix Fortuna).
Juridische vorm: Eénmanszaak
Webwinkel: www.FelixFortuna.be
Factuuradres en adres winkel: normandiestraat 18, 8560 Wevelgem, België
Telefoonnummer: +32 499/486778
E-mail: info@felixfortuna.be
BTW: BE 0671 929292

Ondernemingsnummer: 0671.929.292
Vestigingseenheid KBO: 2.261.736.132
Aangesloten bij FAVV onder nummer: 2.261.736.132

 

3. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de link naar de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld bij het plaatsen van een bestelling online. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is,  zijn de algemene voorwaarden bij Felix Fortuna in te zien en kunnen op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden. 

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


 

4. Het aanbod

Indien een aanbod onder voorwaarden geschiedt of voor een beperkte geldigheidsduur, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod is vrijblijvend en de ondernemer is steeds gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Afwijkende kleuren van producten zijn altijd mogelijk, mede vermits ze zowel beïnvloed worden door de omgeving waarin de afbeeldingen genomen zijn, als door het apparaat en de instellingen van het apparaat waarop deze door de consument bekeken worden.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

5. De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg, naar het email adres opgegeven door de consument bij het plaatsen van de bestelling, de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product of dienst aan de consument de volgende informatie, digitaal meesturen:

het adres van de vestiging van Felix Fortuna waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

indien de consument een herroepingsrecht heeft, de procedure voor herroeping.


6. Herroepingsrecht (ook ‘retourneren’ genoemd)

Bijna alle artikelen die de consument via de webwinkel bestelt, mogen binnen de 14 dagen geretourneerd worden, conform de Europese wetgeving.

De artikelen moeten onbeschadigd zijn en – voor zover redelijkerwijs mogelijk – in de originele verpakking zitten. Om een artikel te kunnen retourneren of ruilen, is het verplicht om je ordernummer of factuurnummer te kunnen voorleggen.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien indien de geleverde producten in gebruik genomen zijn.

De consument beschikt evenmin over het recht om van de aankoop af te zien voor producten die voor hem of haar op maat werden gemaakt of indien het gaat over voeding die geopend werd.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Enkel voldoende gefrankeerde en degelijk verpakte retours worden door ons in ontvangst genomen.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de terugstorting van dit bedrag gebeuren via overschrijving. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Indien de klant na afloop van de genoemde termijn van 14 dagen niet kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

7. Annulering van de bestelling

De consument kan, zonder boete of opgave van redenen, zijn bestelling annuleren, mits ze nog niet verzonden zijn. Zodra uw verzoek tot annulering door de ondernemer bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen.

Uitzondering zijn bestelling van artikelen die op bestelling geproduceerd worden. Indien de productie reeds te ver gevorderd is, kan deze in vele gevallen niet meer geannuleerd worden en valt deze onder 'herroepingsrecht' (ook ‘retourneren’ genoemd). Meer informatie: zie punt ‘herroepingsrecht’

Indien de consument de bestelling reeds betaalde, zal de ondernemer het betaalde bedrag binnen de veertien (14) dagen terugbetalen via overschrijving.

Eens de bestelling verzonden is, kan de consument deze niet meer annuleren. Dan valt deze onder 'herroepingsrecht' (ook ‘retourneren’ genoemd).

De ondernemer behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren en/of te annuleren. Ook in het geval van overmacht behoudt de ondernemer het recht de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat de ondernemer gehouden is tot enige schadevergoeding.

 

8. Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer opgegeven heeft bij het plaatsen van de online bestelling. Het is de verantwoordelijkheid van de consument dit adres volledig en correct door te geven tijdens het plaatsen van de bestelling. De ondernemer is niet aansprakelijk indien een bestelling retour komt door een adresfout en zal de kosten voor het her-verzenden doorrekenen aan de consument.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn of vertraging onder vindt, ontvangt de consument  in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft in dat geval geen recht op een schadevergoeding.

De ondernemer is niet verantwoordelijk als blijkt dat de fabrikant of groothandel dit product stopzette of – al dan niet tijdelijk - niet kan leveren. De consument krijgt in dat geval de volstortte betaling voor dit product teruggestort.

De ondernemer streeft er naar de bestelling binnen de 5 werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden, tenzij anders aangegeven bij het product.

Bestellingen worden verzonden van zodra compleet, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.


9. Schade

De producten worden met zorg verzonden, toch kan het voorkomen dat een product beschadigd is. Indien de consument schade vaststelt, mag het betreffende product uiteraard niet in gebruik genomen worden en dient het bewaard te worden in de oorspronkelijke verpakking. 

De consument neemt dan binnen de 3 dagen na ontvangst contact met Felix Fortuna op, via e-mail of schriftelijk, met vermelding van het order- of factuurnummer, met welk product er een probleem is, de beschrijving van het probleem en bij voorkeur met foto van de schade.

De ondernemer zorgt vervolgens voor een gepaste oplossing. Indien het retourneren van het product met schade nodig is, dan zal de ondernemer de retourkosten vergoeden.

 

10. De prijs

Alle prijzen zijn in euro en inclusief BTW.

Aanbiedingen gelden zolang zij op de webwinkel bestelbaar zijn. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop op afstand de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

Felix Fortuna is een Belgisch bedrijf, dus de prijzen worden standaard onder het Belgische BTW tarief getoond in de webwinkel.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

11. Verzendkosten

De verzendkosten zijn niet in de productprijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De verzendkosten voor de bestelling worden onderaan de winkelwagen getoond, voor het afronden van de bestelling.

Voor verzending binnen België neemt de ondernemer altijd minstens een aandeel van de verzendkosten voor haar rekening. Daardoor zijn de maximale verzendkosten binnen België tot een vast bedrag beperkt.


 

12. Betaling

Volgende betaalmethodes zijn mogelijk voor bestellingen in de webwinkel:

- Bankoverschrijving (gratis)

 

13. Eigendomsvoorbehoud

De al dan niet geleverde producten blijven eigendom van de ondernemer, totdat de verplichtingen tov de ondernemer door de consument voldaan zijn.

Bestellingen worden pas verzonden na het volstorten van het orderbedrag. Indien hier - om welke reden ook - per uitzondering wordt van afgeweken, dient de betaling binnen de 15 dagen volstort te worden. Indien hieraan niet wordt voldaan, blijven de goederen eigendom van de ondernemer. De vordering van het orderbedrag zal overgedragen worden aan een incassobureau, tenzij de goederen* ongebruikt, in perfecte staat en in de originele verpakking door de koper binnen de 30 dagen terug worden overgedragen aan de ondernemer. De kosten verbonden aan het inschakelen van het incassobureau zijn voor rekening van de consument.

* dit is enkel mogelijk voor goederen die niet op maat of bestelling van de consument werden vervaardigd.

 

14. Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen en kleuren, op de webwinkel van de ondernemer zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Desalniettemin tracht de ondernemer steeds alles zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven en te beschrijvingen. Het is niet toegestaan om afbeeldingen en/of teksten te kopiëren van deze webwinkel of website die eigendom zijn van de ondernemer zonder onze schriftelijke toestemming hiervoor.

 

15. Conformiteit en garantie

De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

16. Klachten

De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


 17. Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument, alsook producten en activiteiten of diensten, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in een ander land.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

18. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

19. Gegevensbeheer

Bepaalde acties op felixfortuna.be, zoals de inschrijving op de nieuwsbrief en het plaatsen van een bestelling, vereisen de invoering van persoonlijke gegevens.

Door deze persoonlijke gegevens in te voeren gaat de consument ermee akkoord dat wij deze gegevens in onze database opslaan.

Bij het plaatsen van een bestelling gaat de consument akkoord met de algemene voorwaarden.

De door de consument ingevoerde gegevens zijn vertrouwelijk en persoonlijk. Deze gegevens worden niet verkocht, geruild of beschikbaar gesteld aan derden. Ze kunnen wel gebruikt worden voor informatieve communicatie omtrent uw bestelling of omtrent de activiteiten van Felix Fortuna.

De ondernemer behoudt zich ook het recht om deze regel te breken wanneer zij door een overheidsinstantie verplicht wordt.

Kiest de consument ervoor een review te schrijven, is de consument vrij uw naam of ander andere persoonlijke gegevens al dan niet toe te voegen. Felix Fortuna behoudt het recht reviews niet te publiceren indien ze door hen als ongepast worden beoordeeld.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser van de consument worden opgeslagen op hun computer en worden gebruikt om hem te herkennen bij een volgend bezoek. Dit is een automatisch proces, waarbij de consument zelf de keuze heeft wel of niet cookies te aanvaarden bij het eerste bezoek aan de webwinkel. Tevens kan de consument indien gewenst ten allen tijde zijn of haar browser zo instellen dat tijdens het bezoek op de webwinkel geen cookies opgeslagen worden, ongeacht de gemaakte keuze bij het eerste bezoek.

Copyright © Alle rechten voorbehouden

VOLG ONS